RI&E deskundigen

RI&E deskundigen

Een actuele RI&E inclusief Plan van aanpak is wettelijk verplicht (artikel 5 Arbowet) voor iedere organisatie met personeel in dienst. Dit zijn ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, inhuurkrachten et cetera. Uit een goed opgestelde, recente RI&E en gedegen Plan van aanpak om waargenomen risico’s te beheersen, kan veel meer gehaald worden dan sec voldoen aan de verplichting vanuit de Arbowet. Het is een op uw organisatie afgestemde totaalscan van essentiële veiligheid en gezondheid beïnvloedende factoren op basis waarvan u doelgericht beleid kunt opstellen en optimaliseren dat bijdraagt aan:

 • Kostenbesparingen door een vergrote inzetbaarheid / lager verzuimpercentage, minder personeelsverloop en minder werkonderbrekingen.
 • Organisatiesucces en bedrijfscontinuïteit door een hogere arbeidsproductiviteit, grote medewerkerstevredenheid en gevoel van welzijn, betere productkwaliteit en dienstverlening.

Totaalanalyse als basis voor duurzame inzetbaarheid en kostenbesparing

In een professionele RI&E waarin zowel aandacht wordt besteed aan ‘harde’ technische componenten als aan essentiële ‘zachte’ componenten die cruciaal zijn voor de gezondheid en de veerkracht van het individu. Dit betekent enerzijds een analyse van arbotechnische aspecten zoals de veiligheid van machines waarmee gewerkt wordt, lichamelijke belasting, de invloed van fysische factoren zoals geluid, verlichting, straling, klimaat en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Anderzijds zaken als werktevredenheid, functioneren van professionals als de vertrouwenspersoon, psychisch sociale arbeidsbelasting, mate van eigen regie op gezondheid.

Opstellen en toetsen RI&E

Bij het opstellen en toetsen van een actuele RI&E en Plan van aanpak zijn er – uitzonderingen daargelaten – twee wegen die u kunt bewandelen:

 1. Zelf een actuele RI&E en Plan van Aanpak opstellen, gevolgd door toetsing door een gecertificeerde deskundige zoals een hogere veiligheidskundige of een arbeidshygiënist.
 2. Opstellen en toetsing uitbesteden aan een gecertificeerde deskundige.

Zelf opstellen: er zijn tal van branche specifieke instrumenten om een RI&E zelf op te stellen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van het Steunpunt RI&E. De RI&E moet daarna nog wel getoetst worden op betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit. Dit kan één van onze gecertificeerde kerndeskundigen voor u doen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft een werkgever met minder dan vijfentwintig medewerkers de RI&E niet te laten toetsen.

Uitbesteden: u kunt er ook voor kiezen om de uitvoering van de RI&E door één van onze gecertificeerde kerndeskundigen te laten verzorgen.

Een RI&E bestaat uit onderstaande stappen:

 • Gesprek met de Arbo verantwoordelijke persoon/personen binnen de organisatie
 • Gesprekken met medewerkers
 • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties
 • Rapportage
 • Beoordeling van het door u opgestelde Plan van Aanpak

Het eindresultaat is een getoetste RI&E, waarmee u niet alleen voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet maar ook een routekaart naar duurzame inzetbaarheid, kostenbesparingen en organisatiesucces heeft.

Wist u dat…

Veel organisaties zijn er niet van op de hoogte dat:

 • De afwezigheid of niet actueel zijn van een RI&E door de Inspectievan SZW wordt bestraft met een boete.
 • U over een geldige RI&E moet beschikken wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)hebt of aanvraagt.
 • In de verzekeringsvoorwaarden van de AVB opgenomen kan zijn dat er een verhoogdeigen risico geldt bij het ontbreken van een geldige RI&E.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.