Organisatieadvies / DZI consultancy / IGM

Organisatiediagnose verzuim

Verzuim is een uiting van een complex samenspel van elkaar beïnvloedende processen bij zowel het individu als de organisatie met een ongewenste uitkomst. In de context van de duale verantwoordelijkheid van werkgever – medewerker is dus een organisatiediagnose van verzuim vereist met aandacht voor zowel oorzakelijke processen bij het individu (leefstijl, competenties, vaardigheden) als oorzakelijke processen vanuit de organisatieomgeving (cultuur, leiderschapsstijl). Zie de schematische weergave hieronder.

3D organisatiediagnose verzuim op basis van business intelligence

Sinds jaar en dag wordt in organisaties een 2D verzuimanalyse uitgevoerd. Te weten, een analyse van verzuimrapportage op basis van een verzuimsysteem dat maar een beperkt aantal correlaties kan leggen met een minimale voorspellende waarde. Dit resulteert in algemene adviezen en algemene interventies voor brede groepen in de organisatie waarvan het effect beperkt meetbaar en te monitoren is.

Onze 3D organisatiediagnose verzuim daarentegen maakt individu specifiek en organisatie specifiek de ‘waarom’-vraag van knelpunten en best practices rondom verzuim en preventie inzichtelijk én er gaat een voorspellende waarde vanuit. Hierdoor kan uitermate doelgericht specifiek beleid voor verzuim en DZI worden geformuleerd, specifieke interventies worden ingezet, die specifiek gemonitord en geëvalueerd kunnen worden zodat beleid en interventies op het niveau van individu en organisatie verder kunnen worden aangescherpt.

Lean and mean sturen op inzetbaarheid

Deze 3D organisatiediagnose komt tot stand door in een dialoog met enkele sleutelfiguren van de organisatie met behulp van een data mining tool het complexe samenspel van processen rondom verzuim en preventie op het niveau van individu en organisatie te ontrafelen én voorspellende correlaties bloot te leggen. Hierna kan een heel gespecificeerd proces van beleidvorming, interventies inzetten, monitoring en evaluatie plaatsvinden. Een proces dat medewerker en leidinggevende activeert op het pakken van hun duale verantwoordelijkheid voor (duurzame) inzetbaarheid.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvend meer informatie? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.